Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

MOB KIT PËR TRANSPARENCË - Monitorimi i performancës së Bashkive dhe Këshillave në qarkun Kukës si instrument për rritjen e aksesit, mbulimit dhe impaktit të shërbimeve në NJ/A periferike dhe rurale

Projekti synon të përmirësojë Qarkun Verilindor në Kukës me anë të një proçesi monitorimi që zbut disbalancën dhe ndihmon rritjen e performancës së qeverisjes vendore duke rritur efektivitetin e shërbimeve edhe në zonat rurale. Objektivi kryesor është përmirësimi i ofrimit të shërbimeve dhe investimeve që janë funksione të njësive të qeverisjes vendore ndaj qytetarëve të 10 njësive periferike të qarkut (sipas përcaktimeve të neneve 23-29 të Ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen Vendore").

Organizata Zbatuese: Qendra për Zhvillim dhe Integrim - CDI
Zona e zbatimit: Bashkia Kukës, Bashkia Tropojë, Bashkia Has
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153