Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Përmirësimi i mbulimit dhe cilësisë së shërbimeve për qytetarët e zonave rurale/periferike të Qarkut të Elbasanit si produkt i pjesëmarrjes dhe kontributit qytetar

Projekti synon të ndërgjegjësojë qytetarët në zonat periferike/rurale për shërbimet e bashkive/njësive për të nxitur pjesëmarjen në monitorimin e aksesit, cilësisë dhe impaktit të shërbimeve duke kontribuar kështu aktivisht në përmirësimin e tyre në kohë. Objektivat kryesorë janë analiza e detajuar e shërbimeve (mbulim, akses, cilësi e impakt) në zonat periferike/rurale dhe krijimi i sistemit monitorues me pjesëmarrje për shërbimet bashkiake në këto zona duke përfshirë instrumente që masin shërbimet, perceptimin për to dhe kontributin qytetar duke ndikuar kështu në performancën e qeverisjes lokale.

Organizata Zbatuese: Qendra për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor (HDPC)
Zona e zbatimit: Bashkia Elbasan, Bashkia Librazhd, Bashkia Peqin, Bashkia Belsh, Bashkia Cërrik, Bashkia Prrënjas, Bashkia Gramsh
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153