Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Qeverisja me pjesëmarrje për të rritur cilesinë e dialogut dhe monitorimit të planeve të menaxhimit të Parkut Kombëtar Llogara

Projekti synon të promovoj ë qeverisjen me pjes ëmarrje n ë funksion t ë p ërmir ësimit t ë dialogut të grupeve të interes it të komunitetit lokal me institucionet vendore p ër nj ë menaxhim cilësor t ë Parkut Komb ëtar Llog ara. Objektivat kryesor ë jan ë : evidentimi i problematikave q ë lidhen me pjes ëmarrjen e komuniteteve dhe aktor ëve n ë menaxhimin e Parkut , dh ënia e rekomandimeve p ër institucionet vendore (Bashkia, Agjencia Rajonale e Zonave t ë Mbrojtura) mbi rrug ët p ër përmir ësimin e nivelit t ë pjes ëmarrjes s ë tyre , si dhe fillimi dhe formalizimi i një platforme dialogu midis stakeholders nëpëmjet krijimit të forumit të tyre.

Organizata Zbatuese: Anila Boshnjaku
Zona e zbatimit: Bashkia Vlorë
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153