Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Shtrirje e Instrumentit Online të Pjesëmarrjes Qytetare buxhetim.al në 20 bashki të vendit

Projekti synon të rrisë ndikimin direkt të qytetarëve në hartimin e buxhetit të bashkive. Objektivat kryesorë janë instalimi dhe funksionimi i platformës online për buxhetimin me pjesëmarrje në 20 bashki si dhe rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve (sidomos të rinjve) në buxhetimin vendor

Organizata Zbatuese: Instituti Agenda
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Kohëzgjatja: 7 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153