Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Të pastrojmë Maqellarën. Advokaci komunitare për ofrimin e shërbimit të pastrimit të mbetjeve urbane në Njësinë Administrative Maqellarë, Bashkia Dibër

Projekti synon të kontribuojë në mobilizimin e komunitetit të Njësisë Administrative Maqellarë për të influencuar pozitivisht në përmirësimin e ofrimit të shërbimit të pastrimit të mbetjeve urbane. Objektivat janë: Rritja e pjesëmarrjes së komunitetit të 22 fshatrave të Njësisë Administrative Maqellarë në përmirësimin e shërbimit të pastrimit duke advokuar pranë organeve dhe strukturave vendimmarrëse të Bashkisë Dibër brenda vitit 2018.

Organizata Zbatuese: Behar Dema
Zona e zbatimit: Bashkia Dibër
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153