Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Ujitja dhe kullimi jetike për fermerët

Projekti synon të monitorojë aksesin, mbulimin, cilësinë, impaktin e shërbimit të Ujitjes/Kullimit në NJA-të rurale në 3 bashkitë e Qarkut të Tiranës për të verifikuar efektet e zbatimit të ligjit 139/2015 në optikën qytetare. Objektivat kryesorë janë: angazhimi qytetar për të kërkuar sigurimin e shërbimit publik të ujitjes/kullimit nga pushteti vendor dhe ushtrimi i presionit ndaj 3 bashkive (Tiranë, Vorë e Kamëz) për të përmirësuar shërbimin e ujitjes dhe kullimit në 16 njësi administrative rurale.

Organizata Zbatuese: Qendra për Studim & Trajnim ILLUMINATOS
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë, Bashkia Kamëz, Bashkia Vorë
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153