Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Aktivizimi dhe fuqizimi i të rinjve për të qenë pjesë e vendimmarrjes lokale, nëpërmjet fjalës së lirë dhe aksionit qytetar

Arsyetimi  i Propozimit  (i

permbledhur)

Te rinjte permjes fjales se l ire dhe aksion it qytetar do te ushtrojne presion ndaj aktoreve vend immarres lokale, kryesisht per pol itikat rinore dhe transparencen. Gazeta rinore "Leter e Hapur' do te jape ne kohe reale informacion si dhe do trajtoje c;:eshtjet dhe problematikat e te rmJ ve nga zonat rurale dhe gjallerine e perditshmerise ne Pogradec. Zeri i te rinjve, per problemet qe kryesisht ata kane, do e sjellim nepermjet reportazheve dhe grupintervistave te real izuara ne zona te nd ryshme, ku vete te rinjte

do te shpreh in problemet qe u adresojne te zgjed hu rve vendore. Po ashtu njekohesisht do te real izohet monitori mi i  mbledhjeve  te Keshi ll it Bashkiak permes  "Grupi  Mon itorues',  duke  perfshire njesite admin istrative, me qellim per te verifikuar nese zeri  i  te rinjve ka gjetur mbeshtetje . Publ iki mi ne med ia sociale, do te sherbeje per informi m i n e te rmJ ve dhe qytetareve, s1 dhe denoncimin e shkeljeve te ndryshme  ne  Bashkine  e  Pogradecit, pritet te sjelle presion dhe lobim per te vene te zgjedhurit dhe te emeruarit  bashkiake  perballe  zerit  te  te  rinjve  dhe  qytetareve  te

Pogradecit

Qellimi dhe objektivat specifike

Fuq izimi i te rinjve per te qene  promotore  te  nd ryshi meve  ne vend im marrjen    lokale,     permes     perfshi rjes,     aktivizmit     dhe vu llnetarizmit , per te plotesuar prioritetet tyre me qasje gjinore.

Objektivat specifike:

I . Fuq izim i dhe rritja e kapaciteteve te te ri njve per te rritur ndjeshmeri ne dhe interesi n per respektim in e te drejtave te tyre nga  pushteti  lokal;

2. Rritja e llogarid hen ies se zyrtareve vendore nepermjet monitori mit dhe denonci m it te shkeljeve te te zgjedhurve

 

 

dhe emeruarve, duke i vene perballe presion it te te rinjve dhe qytetareve

Aktivitetet kryesore

I. Takime pergatitore dhe organ izim i i takimit prezantues te projektit

2.      Organ izim i i 3 trajnimeve me teme i) "Monitorim dhe Raporti m Lajmi dhe Gazetari" dhe i i) K riji mtaria "; i i i) "Aktivizimi , Barazia Gjinore, Vu llnetarizm i dhe Komunitarizm i"

3.      Pergatitja dhe pu bl ikimi i gazetes "Leter e Hapu r"

4.      Takim promovues "Ekselenca"; "Besni k i Librit" dhe "VIP"

5.      Ceremonia perm byllese

Rezu ltatet e pritshme

R I. Kualifiki mi, trajni mi dhe aftesimi i te rinjve per te bere oponence gjate vend immarrjes ne nivel lokal.

R.2 . Gjithperfshirja, vleresi mi dhe promovimi i te rinjve te talentuar R.3. Ndiki mi konkret ne pushtetin vendor dhe vend immarrjen e tij ne  drejtim  te  nevoJave  te  te  rinjve  dhe  kom u nitetit,  perm es

aktiviteteve promovuese edhe permes botimit te Gazetes rinore

"Leter e Hapur ';

R.4.  . Ngritja e kapaciteteve dhe vazhd imwsia, ku me shume se 80 te rinj do te kene marre trajnim per rritjen e kapaciteteve;

R.5.     Mbjellja e trad ites se angazhimit, inform imi i qytetareve, mon itorimi dhe nd ikimi ne vend immarrjen lokale

Perfituesit  kryesore

-         Te ri njte qe banojne ne territori n e Bashkise Pogradec

-          Shkollat e mesme (publ ike dhe private)

-          Shkolla e Larte 'Nehemiah Gateeay'

-         Komuniteti pogradecar- Shoqatat/organi zatat qe merren me te rinjte

-          Drejtoria e Rinise, Bashkia Pogradec

-          Drejtoria e Artit dhe Kultures, Bashkia Pogradec

-    Zyra Arsimore Pogradec

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153