Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Angazhimi i sipërmarrjeve të vogla në proçesin e monitorimit dhe rritjes së transparencës së bashkive në implementimin e politikave të qeverisjes vendorë në vendimarrje për biznesin mikro të vogël

Arsyetimi i Propozimit (i përmbledhur)

Sipas Nenit 28 Ligji 139/2015 per vetqeverisjen vendore bashkia ka disa kompetenca kyçe që duhet ti implementoj për një zhvillim ekonomik lokal, që përkthehet në një moment të dytë në mirëqënie të komunitetit. SME-të si target grup parësor i këtij neni gjenden të painformuara kundrejt këtyre komptencave e si rrjedhojë dhe të paorganizuara kundrejt korrupsionit dhe llogaridhënies që qeverisja lokale i detyrohet për mbështetjen dhe politikat që duhet të ndërmarrë për zhvillimin ekonomik lokal. Ky aksion synon të monitorojë dhe të rrisë transparencën e bashkisë për rolin dhe kompetencat që ato kanë për sa i përket zhvillimin ekonomik lokal nëpërmjet sipas sipërmarrjes, duke angazhuar këto të fundit nëpërmjet metodave të ndryshme, inovative të llogaridhënies.

Qëllimi dhe objektivat specifike

Qëllimi

Monitorimi dhe rritja e transparencës së bashkive Kukes, Fier, dhe Gjirokastër për politikat e ndërmarra për zhvillimin ekonomik lokal, duke angazhuar në proçesin e llogaridhënies SME-të.

Objektivat Specifike

1.Të rrisim transparencën e qeverisjes lokale për sa i përket implemetimit të kompetencave dhe rolit të tyre në politikat e zhvillimit ekonomik lokal.

2.Të angazhojmë sipërmarrjet e vogla për më tepër llogaridhënie dhe transparencë në shërbimet dhe mbështetjen që i ofrohet.

Aktivitetet kryesore

a)Pyetësor i dedikuar për SME-të;

b)Fushatë ndërgjegjsuese: infografik dhe postera për kompetenacat dhe rolin që qeverisja lokale ka për politikat e sipërmarrjes dhe situatës konkrete;

c)Monitorim i veprimtarisë së bashkive të targetuara nëpërmjet monitorimit të informacionit të ndarë në faqet e tyre zyrtare dhe kërkesave të çuara nëpërmjet përdorimit të “Ligjit për të drejtën e informimit”;

d)Ndjekja e mbledhjeve te keshillave bashkiak nga ekspert dhe SME;

e)Tryezë e përbashkët me pjesëmarrje të stakeholdersave dhe SME ku do të prezantohen gjetjet;

f)Publikim i gjetjeve;

g)Hapje e platformës: Pyet për Biznesin tënd.

Rezultatet e pritshme

1. Rritja e transparencës dhe llogaridhënies së qeverisjes loakle për politikat e implementuara apo jo për zhvillimin ekonomik vendor;

2. 80 sipërmarrje të vogla të informauara për të drejtat dhe mbështetjen që duhet të marrin nga qeverisja lokale formave se si mund të rrisin llogaridhënien për këto të fundit;

3. Komunitetet e bashkive Kukes, Fier dhe Gjirokastër të fuqizuara ekonomikisht.
4.Përfshirje e komunitetit të biznesist në aksione që synojnë zhvillimin e demokracisë lokale.

Përfituesit kryesorë

SME-të e përfshira në formë të drejtpërdrejtë në aksion dhe në formë në formë indirekte; komuniteti i bashkive të targetuara dhe të rinj që synojnë të hapin sipërmarrjet e tyre.

 

 

 

 

Organizata Zbatuese: Insituti Shqiptar i SME-ve - SME Albania
Zona e zbatimit: Bashkia Fier, Bashkia Kukës, Bashkia Gjirokastër
Dokumentat: Raporti_me_rekomandime.pdf
Kohëzgjatja: 7 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153