Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Lëvizin të rinjtë dhe komuniteti, rritet transparenca dhe llogaridhënia

Arsyetimi i Propozimit (i përmbledhur)

Projekti do të  zbatohet ne Bashkine Kukës. Bashkia Kukës është ndër më të varfërat në vend dhe Evropë. Burimi kryesor i të ardhurave për banoret është ndihma ekonomike. Emigracioni, sidomos tek të rinjtë, është shumë i lartë.                                                                                   

Problemi kryesor që projekti do të adresojë është pjesemarrja e ulët e të rinjve dhe komunitetit në përgjithësi, në vendosjen e prioriteteve dhe vendim-marrjen lokale. Shkaqet kryesore të kësaj janë:  Mungesa e informacionit, njohurive dhe aftësive të të rinjve dhe komunitetit për detyrimet ligjore të qeverisjes vendore, lidhur me informimin publik, transparencën publike, pjesemarrjen qytetaresi, mungesa e dialogut dhe bashkëpunimit efektiv midis shoqërise civile, komunitetit dhe pushtetit vendor në Bashkinë Kukës për diskutimin dhe zgjidhjen e çështjeve jetike vendore, Mungesa e shërbimeve dhe infrastrukturës lokale cilesore, efektive dhe eficente. Pasojat e kesaj gjendje janë: Transparencë dhe përgjegjshmëri e ulet nga ana e Bashkisë Kukës dhe cilësi e ulët jetese për banoret e Bashkisë Kukës.                                                 

Projekti është në përputhje me Drejtimin I të thirrjes.

Qëllimi dhe objektivat specifike

Qëllimi: Rritja e transparencës dhe përgjegjshmërisë së pushtetit vendor për një qeverisje të mirë në shërbim të qytetarëve.

Objektiva specifike: Rritja e pjesmarrjes së të rinjve dhe komunitetit në përgjithësi në vendim-marrjen lokale.

Rezultatet e pritshme:

1.      Informacioni, njohuritë dhe aftësitë e të rinjve dhe komunitetit në lidhje me pjesemarrjen qytetare dhe qeverisjen e mirë janë rritur.

2.      Cilesia, efektiviteti, dhe eficenca e infrastructurës dhe shërbimeve publike nga Bashkia Kukës janë përmirësuar.

3.      Dialogu dhe bashkëpunimi midis shoqërisë civile, komunitetit dhe pushtetit vendor është përmirësuar.

Aktivitetet kryesore

0.1.Prezantimi i projektit me të gjithë aktorët dhe në media.

0.2.Prodhimi i materialeve promocionale (logo, banner, poster)                                                                              

0.3.Krijimi i faqes së projektit në Media Sociale/Facebook.     

0.4.Takimi përmbyllës i projektit

1.1.Përzgjedhja e grupeve që do të trajnohen: të rinjtë dhe anëtarë të komunitetit.   

1.2.Kurse trajnimi për grupet e të rinjve

1.3.Kurse trajnimi me grupet e qytetarëve në pjesemarrje qytetare dhe adresimin e prioriteteve në politikat vendore.  

1.4.Përgatitja e të rinjve dhe lehtësimi i pjesemarrjes së tyre në mbledhjet e Këshillit Bashkiak.

2.1.  Vlerësim i buxhetimit të Bashkisë në 2 vitet e fundit, me fokus shërbimet për gratë dhe të rinjtë.

2.2.  Monitorimi i ofrimit të shërbimeve publike nga Bashkia Kukës gjate periudhës 6-mujore, Maj-tetor 2020.

2.3.  Fushatë avokimi dhe lobimi për realizimin e një terreni sportiv për të rinjtë në Kukës.

3.1.Tavolina të rrumbullakëta me përfaqesues të sektorit publik dhe jo-publik.

3.2.Prodhimi i një dokumentari  të shkurtër mbi pjesemarrjen qytetare në Bashkinë Kukës.                                                              

Rezultatet e pritshme

48 të rinj dhe anëtarë të komunitetit kanë rritur njohuritë dhe aftësitë në pjesemarrje qytetare dhe avokim;

Grupet e të rinjve dhe ato komunitare marrin pjesë aktive në 3 mbledhje të Këshillit Bashkiak;

3 propozimeve të paraqitura nga grupet e të rinjve dhe ato komunitare lidhur me vendosjen e prioriteteve dhe buxhetin lokal.

1 propozim i paraqitur nga grupet e të rinjve dhe ato komunitare lidhur me vendosjen e prioriteteve dhe buxhetin lokal pranohet nga vendim-marrësit.

1 terren sportive i vendosur në bxhet për tu rregulluar nga Bashkia si rezultat i avokimit dhe lobimit të grupeve të të rinjve dhe ato komunitare.

3 aktivitete të përbashkëta të shoqërise civile, komunitetit dhe pushtetit vendor për diskutimin e prioriteteve lokale (tavolina të rrumbullakëta).

4 lloje të mekanizmave të komunikimit që sjellin përfshirjen të rinjve në politikbërjen dhe vendimmarrjen lokale.

Përfituesit kryesorë

Të rinjtë te moshës 15-29 vjeç, qytetarët në Bashkinë Kukës; Të rinjtë dhe qytetarë në Qarkun Kukës; Pushteti vendor; Shkollat

 

 

 

Organizata Zbatuese: Për ju nëna dhe fëmijë
Zona e zbatimit: Bashkia Kukës
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153