Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Përmirësimi i qeverisjes vendore nëpërmjet aktivizmit të grupeve komunitare dhe përfshirja e grave në organet vendimmarrëse

Arsyetimi i Propozimit (i përmbledhur)

-Bashkia Dibër ka një shtrirje territoriale të konsiderueshme (prej 15 Njesi Administrative)ku  largesia  e tyre  nga  qendra  e bashkisë  është  deri në 33 km,gjë e cila  vështireson marrjen e informacionit dhe shërbimeve nga bashkia.

-Zonë  rurale  ku  60% e familjeve trajtohen me ndihmë  ekonomike

kjo vështirëson akoma  më shumë situatën  e grave  për gjithëpërfshirje    sidomos  gratë kryefamiljare dhe  me probleme  sociale

.-Situata  politike jogjithpërfshirëse (Këshilla bashkiak) organet vendimarrëse  jogjithëpërfshirëse.

-Organet  vendimarrese me bazë  fshati me  një përbërje 100%  burra.Për shkak të mentalitetit dhe ndarjes gjinore të punës, burrat kanë rolin e vendimmarrësit, vendimet e tyre konsiderohen edhe  vendime të grave.

Qëllimi dhe objektivat specifike

OP-Të kontribojë për një qeverisje më të mirë nëpërmjet ngritjes dhe forcimit të grupeve komunitare me balancë gjinore si dhe të rritet përfshirja e grave në organet vendimmarrëse OS-Ngritja dhe rritja e kapaciteteve të grupeve komunitare  për të  ndikuar në vendosjen e prioriteteve dhe proceset  e vendimarrjes  ns nivel vendor.

OS-Rritja  e numrit  te grave pjesmarrëse në organet  vendimtare me bazeë  fshati.

Aktivitetet kryesore

-Përgatitja e materialeve infomuese dhe promovuese.

-Takim për prezantim të projektit në bashkinë Dibër.

-Prezantim projekti në 10 Njesi administrative me përfaqësues të administratës,punonjës arsimi, shëndeti dhe drejtues të fshatrave,etj

-Takime lobuese/ndërgjegjësuese me përfaqësues nga komunitetet në fshatrat e 10 Nj.Administrative

-Ngritja e modeleve të grupeve komunitare me balance gjinore në cdo njesi administrative.

-Trajnimi i grupeve  komunitare mbi  të drejtën  e pjesmarrjes  në vendimarrje  dhe gjithëpërfshirjes

-Aktiviteti përmbyllës,workshop për prezantim të rezultateve të projektit.

Rezultatet e pritshme

-500 a-500 nëtarë të komunitetit të informuar direkt nëpërmjet takimeve ndërgjegjësuese në fshatra  të  10  njesive administrative .

- 80-1-80-100 anëtarë të komunitetit të angazhuar në  grupe komunitare aktive me balancë gjinore (1 në çdo njësi administrative).

-60 pë-60perfaqësues të grupeve komunitetit do të rrisin kapacitetet  mbi  qeverisjen  me pjesmarrje dhe gjithëpërfshirje   nëpërmjet trajnimeve

-20 gr-20 gra do të aktivizohen   në grupet komunitare dhe do rrisin  kapacitetet  mbi rëndësinë  dhe rolin e gruas  në vendimarrjen lokale

-50% -50%e grave  anëtare të grupeve komunitare,  potencialisht  të mundshme për të qenë  anëtare të komisioneve  të fshatrave .

-3000 3000 anëtarë të komunitetit në 10 Nj.Adm  janë më të informuar dhe të ndërgjegjësuar për rolin e grupeve komunitare dhe reagimin qytetar në përmirësimin e qeverisjes  vendore dhe rëndësinë  e përshirjes së grave  në organet  vendimarrese dhe nëpërmjet materialeve  informuese

Përfituesit kryesorë

Përfituesit  direkt;

Grupet komunitare në çdo Nj.A. gratë, vajzat e të rinjtë e njesive administrative

 Përfitues indirekt, Gjithë komunitet në 10  njësit  administrative. 

 

 

Organizata Zbatuese: Qendra Agritra-Vizion
Zona e zbatimit: Bashkia Dibër
Dokumentat: Baner_Informues.pdfFletepalosje_Informuese.pdfPoster_Informues_copy_1.pdf
Kohëzgjatja: 10 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153