Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Qytetar INN

 

Arsyetimi i Propozimit (i permbledhur)

Keshilli Bashkiak Tirane ka demostruar nje zbatim te dobet te ligjit nr. 146/2014 "Per Njoftimin dhe Konsultimin Publik" duke reflektuar mungese te transparences se vendimmarrjes ne raport me qytetaret. Zbatimi i ligjit 139/2015 per Vetqeverisjen  Vendore ne aspektin e pjesemarrjes nuk ka gjetur zbatim te plote dhe perdorim efektiv te instrumentave te parashikuara ne nenin 19 dhe 20 te tij (Iniciativa qytetare, peticionet dhe ankesat).

Per te amortizuar kete problematike ekipi i Qendreses Qytetare do te monitoroje dhe pasqyroje aktivitetin, vendimet dhe nivelin e pjesemarrjes se qytetareve ne Keshillin Bashkiak Tirane, me fokus kryesor vendimmarrjen per rinine, arsimin dhe mjedisin.

 

Njekohesisht "Qytetar IN" do te sherbeje s1 transmetues i problematikave te komunitetit ne bashki dhe Keshillin Bashkiak nepermjet rrugeve ligjore dhe institucionale dhe perdorimit te teknologjise se informacionit duke stimuluar procesin e konsultimit publik , transparencen dbe demokracine me pjesemairje.

Qellimi dhe objektivat specifike

Qellimi i projektit: Vendimmarrja e Keshillit Bashkiak e diktuar nga opinioni dhe iniciativa e qytetareve te angazhuar per qeverisje te mire vendore.

Objektivat specifike:

l.Gjenerirni i te pakten 2 iniciativave qytetare dhe 2 peticioneve nga qytetare, organizata dhe Forumi dixhital i Komunitetit.

2.Rritja e nurnrit te Konsultimeve publike, seancave degjimore dhe rekomandimeve qe vijne nga grupime qytetare.

3.               Monitorirni i zbatirnit te rregullores , legjislacionit per njoftirnin dhe konsultimin publik dhe inforrnimi i qytetareve ne lidhje me Vendimet e Keshillit Bashkiak.

Aktivitetet kryesore

1.Monitorimi i pjesemarrjes qytetare ne Keshillin Bashkiak Tirane 2.Tre takime te hapura me banore te kryeqytetit me te drejte vote 3.Aktivitet lan9ues ne publik i aplikacionit Qytetar IN

4.4 emisione televizive

5.Interpelancat me komunitetin 6.Konferenca finale

Rezultatet e pritshme

1. Rritje e nurnrit te rekomandimeve  dhe pjesemarrjes  qytetare ne Mbledhjet dhe Vendimet e Keshillit Bashkiak.

2. Krijimi         i praktikes     se  mire    te    iniciatives      qytetare      dhe mterpelancave me komunitetin.

 

 

Website i dedikuar i projektit të mbështur nga LevizAlbania

 

 

 

Organizata Zbatuese: Qëndresa Qytetare
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Dokumentat: Raport_Informues_mbi_vendimet_e_KB.pdfRaporti_i_Monitorimit_Vendimet_e_KB.pdfRaporti_mbi_perceptimin_e_qytetareve.pdf
Kohëzgjatja: 10 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153