Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Qytetar - Kupto buxhetin e bashkise tende

Arsyetimi i Propozimit (i përmbledhur)

Projekti synon përdorimin e mjeteve inovative që mundësojnë informim e qytetareve, duke adresuar mungesen e trasparencës mbi shpërndarjen e zërave të buxhetit të bashkive për investimet dhe prioritetet lokale .

Qëllimi dhe objektivat specifike

Qëllimi kryesor i këtij projekt propozimi është përdorimi i menyrave inovative informuese që nxisin procesin e monitorimit, ndërgjegjësimit dhe transparencën në shpërndarjen buxhetore në nivel lokal.

Objektiva Specifikë

O.S1: Të informojë komunitetet lidhur me shperndarjen e fondeve te buxhetit si dhe burimet e financimit te buxhetit;

O.S2:Të nxisë transparencën mes administratës lokale dhe qytetarëve përmes promovimit të transparencës dhe qeverisjes së mirë;

O.S3: Të nxisë debatin qytetar dhe rolin monitorues të qytetareve në drejtim të investimeve publike nëpërmjet rritjes së transparencës.

Aktivitetet kryesore

A.0      Përzgjedhja e kordinatoreve lokale dhe takimet me grupin e eksperteve.

A.1      Takimet me ekipet e bashkive për ti informuar mbi iniciativen e ndërrmarre dhe krijimi i grupeve të përbashkëta të punës me pjesëmarrës nga stafet e bashkive

A.2      Vlerësimi i situatës në 11 bashkitë lidhur më pjesëmarrjen qytetarë në buxhetim dhe mekanizmat për informimin qytetar për prioritetet e buxhetit

A.3      Shqyrtimi i buxheteve dhe dokumentave te PBA-se per bashkitë e zgjedhura;

A.4      Përkthimi i dokumentit të buxhetit dhe PBA-se në një gjuhë më të thjeshtë dhe të kuptueshme për të gjithë qytetaret

A.5      Krijimi i  videove që mundëson prezantimin e buxhetit në gjuhë të thjeshtë dhe të animuar

A.6      Publikimi i buxhetit qytetar nëpërmjet FB si një mënyrë të pavarur edhe nëpërmjet faqeve të internetit, medias sociale të bashkive të përzgjedhura si dhe medias lokale;

A.7      Hartimi i raportit monitorues mbi informimin qytetar mbi transparencën e buxhetit dhe prioritetet e prezantuara;

A.0      Hartimi i raportit final dhe mbyllja e projektit

Rezultatet e pritshme

R1:Transparencë më e lartë buxheteve të bashkive;

R2: Informacion më i kuptueshëm për qytetarët lidhur me prioritetet e bashkive, përdorimin e fondeve të tyre dhe përfitimet që kanë qytetaret;

R3: Mundësi me e madhe për qytetarët që të monitoriojnë buxhetin vendor;

R4: Praktika të reja inovative dhe një qasje me interaktive që mundëson edukimin e qytetarëve lidhur me buxhetin dhe proceset e buxhetimit.

Përfituesit kryesorë

Përfituesit kryesorë të kësaj ndërhyrjeje jane qytetarët e bashkive,

Administratat lokale, media lokale dhe organizatat e shoqërisë civile

Organizata Zbatuese: EuroPartners Development
Zona e zbatimit: Bashkia Elbasan, Bashkia Kavajë, Bashkia Lushnjë, Bashkia Mirditë, Bashkia Gramsh, Bashkia Ura Vajgurore, Bashkia Roskovec, Bashkia Patos, Bashkia Mallakastër, Bashkia Përmet
Kohëzgjatja: 10 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153