Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Te degjojme dhe punojme me qytetaret. Bashkia Berat dhe komuniteti punojne se bashku per te rritur bashkepunimin midis tyre dhe per nje rritje te aktivizmit dhe angazhimit qytetar.

Arsyetimi i Propozimit (i përmbledhur)

Mungesa e hapësirës për përfshirje qytetare në venidmmarrjet vendore, ka krijuar një hendek të madh midis prioriteteve të bashkisë dhe nevojave të qytetarëve. Politikat dheinvestimet e bashkive ecin në sense të kundërta me nevojat e qytetarëve. Konktesti aktual politik eshton dhe më shumë nevojën për mekanizma plotësues dhe motivues për përfshirjen eqytetarëve/komunitetit në projekte të drejtëpërdrejta që përmirësojnë jetën e përditshme të tyre.Qytetarët/të rinjtë, tashmë të ndërgjegjësuar mbi të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga marrëdhënia Komunitet-Qeverisje Vendore, shprehin nevojën për më shumë përfshirje me propozimekonkrete me projekte të ideuar prej tyre dhe mbështetur/realizuar nga njësitë e qeverisjes vendore bazuar ne problematikat aktuale qe ata hasin ne komunitetet e tyre.

Problemi kryesor qe ky projekt do te adresoje eshte perfshirja e ulet e qytetareve ne vendosjen e prioriteteve, vendim-marrjen vendore, dhe llogaridhenien nga ana e pushtetit vendor. Shkaqet kryesore te kesaj situate perfshijne: (1) Kapaciteti i ulet i qytetareve per te marre pjese cilesisht ne diskutimin e dhe vendim-marrjen per ceshtjet vendore. Qytetaret, sidomos ato nga Njesite Administrative, nuk kane informacionin, njohurite, ndergjegjesimin e nevojshem per te marre pjese ne keto procese. Keto funksione nuk i kryen Bashkia por as aktoret e tjere si organizatat e shoqerise civile ne nivelin e kerkuar. (2) Mungojne mundesite dhe mekanizmat novatore per mobilizimin e qytetareve ne inisiativa konkrete qe mundesojne pjesemarrjen ne diskutimin dhe vendim-marrjen vendore dhe perfshirjen e sugjerimeve te tyre ne Planet e Bashkise dhe buxhetet perkatese. Nuk ka ndonje platforme per pjesemarrjen ne buxhetim per shembull. Per pasoje: Investimet dhe sherbimet qe ofrohen nga bashkia Berat nuk jane ne cilesine e duhur dhe ne perputhje me nevojat e qytetareve; dhe Niveli i jeteses se banoreve nuk permiresohet ne sasine dhe cilesine e deshiruar.

Nje rast suksesi i ngjashem qe ka ne fokus perfshirjen e qytetareve dhe bashkise per te qene bashkepunetore ne zhvillimin e komunitetit eshte edhe modeli Escucha Madrid.

 

Qëllimi dhe objektivat specifike

Qellimi i pergjithshem ku projekti do te kontriboje eshte: Pemiresimi i qeverisjes vendore dhe per rrjedhoje i cilesise se jeteses se banoreve te Bashkise Berat.

Qellimi i projektit eshte: Rritja e përfshirjes së qytetarëve në përmirësimin e cilësisë së qeverisjes vendore nëpërmjet orientimit bazuar në kërkesë/nevojë të gjeneruar prej komunitetit, përmes identifikimit kompetitiv të grupeve.

Objektivat specifike te projektit jane:

1.      Rritja e kapacitetit te qytetareve per te marre pjese cilesisht ne diskutimin e dhe vendim-marrjen per ceshtjet vendore.

2.      Krijimi i mundesive dhe mekanizmave novatore per mobilizimin e qytetareve ne inisiativa konkrete qe mundesojne pjesemarrjen ne diskutimin dhe vendim-marrjen vendore dhe perfshirjen e sugjerimeve te tyre ne Planet e Bashkise dhe buxhetet perkatese.

Aktivitetet kryesore

1.1.Informime në komunitet në 3 Njësitë Administrative më të mëdha.

1.2.Informime në mediat lokale Berat dhe sociale

1.3.Përzgjedhja e 35 individëve në nga 3 Njesite Administrative te Bashkisë Berat, anëtarë të grupit të punës për identifikimin dhe hartimin e projekt-propozimeve që do t’i paraqiten komunitetit dhe Bashkisë Berat për tu konsideruar si projekte konkrete për financim dhe zbatim nga bashkia për buxhetin e vitit 2021 dhe trajnimii tyre në kompetencat e pushtetit vendor dhe buxhetimi me pjesëmarrje.

2.1.Workshop 1 ditor me grupet e punës për përzgjedhjen e temave/ problematikave në komunitet.

2.2.Workshop 4 ditor me grupet e punës për të punuar 3 tema/ problematika për cdo njësi administrative.

2.3.Botim të projekteve në një broshurë e cila do të shpërndahet në komunitet, të paktën 80 për cdo njësi administrative.

2.4.Votim online për të përzgjedhur 1 projekt propozim për seicilën njësi administrative nëpërmjet celularit dhe polls në Facebook.

2.5.Prezantim të 3 projekt propozimeve më të votuara përpara Këshillit bashkiak dhe Bashkisë Berat dhe lobim për përfshirje në buxhetin e vitit 2021 të paktën 1 nga 3 propozimet e qytetarëve.

2.6.Video prezantuese e projektit.

Rezultatet e pritshme

1-      Kapaciteti i qytetareve per te marre pjese cilesisht ne diskutimin e dhe vendim-marrjen per ceshtjet vendore eshte rritur.

-        35 qytetarë kanë ngritur kapacitetet e tyre për të qënë lider në komunitet/faktorë vendim-marrës në komunitet

-        35 qytetarë të bashkisë Berat të përfshirë drejtëpërdrejtë në procesin e identifikimit dhe adresimit të problematikave bashkisë Berat

2-      Mundesite dhe mekanizmat novatore per mobilizimin e qytetareve ne inisiativa konkrete qe mundesojne pjesemarrjen ne diskutimin dhe vendim-marrjen vendore dhe perfshirjen e sugjerimeve te tyre ne Planet e Bashkise dhe buxhetet perkatese jane krijuar.

-        Përmes lobimit me instrumentat dhe presionin komunitar mbi buxhetin 2021, për përfshirjen e së paku 1 nga 3 projektet/idetë e gjeneruara nga konkurset publike prej qytetarave tëpërfshirë në konkurse.

-        3 problematika të identifikuara dhe trajtuara për cdo njësi administrative dhe 9 projekt propozime të publikuara

-        projekt propozime të votuara nga qytetarët e Beratit;

-        Te paktën 1projekt I përfshire në buxhetin e vitit 2021 të bashkisë Berat.

-        Bashkia Beratbashkëpunon meqytetarët për të vendosurprioritetet për vitin 2021

Përfituesit kryesorë

1.      Te rinjte e moshes 17-29 vjec ne 3 njesite administrative te bashkise berat.

2.      Qytetarët e bashkise Berat përfitojnë projekte që sjellin ndryshim konkret dhe përmirësim të jetës

3.      Bashkia e cila rivitalizon marrëdhënien me qytetarët përmes përfshirjes së tyre në vendimmarje

4.      Keshilli Bashkiak

Organizata Zbatuese: New Bridges Berat
Zona e zbatimit: Bashkia Berat
Kohëzgjatja: 11 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153