Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Aftësimi dhe angazhimi për aksion komunitar në Bashkine Belsh: Ruajtja dhe mbrojtja e mjedisit

Arsyetimi i Propozimit  

Ky projekt synon te aftesoje dhe angazhoje banoret e komunitetit te fshatit Hardhi, Belsh, me rreth 300 banore, per te kerkuar dhe advokuar te drejtat e tyre prane bashkise, duke patur ne fokus kryesor mbrojtjen dhe pasterine e mjedisit. Duke qene se fshati ndodhet ne kryqezim rrugesh, perjeton nje ndotje te konsiderueshme te mjedisit. Kjo shtuar edhe mungeses se ndergjegjesimit te banoreve si dhe mungeses se vemendjes nga ana e bashkise qendrore, sidomos pas reformes administrative. Bashkia nuk pastron rruget e fshatit dhe nuk ka instaluar kosha, apo cfaredo mjeti tjeter qe te ndihmoje ne kete drejtim. Projekti ben bashke keta dy komponente, pra aftesimin/aktivizmin me ruajtjen e mjedisit, si dy nga mangesite e medha ne kete komunitet. Objektivat e projektit do te arrihen duke perdorur nje metodologji te miremenduar dhe duke angazhuar burime njerezore nga vete komuniteti si dhe nje sere mjetesh inovative komunikimi.

Qëllimi dhe objektivat specifike

Qellimi: Te aftesoje dhe angazhoje banoret e fshatit Hardhi ne lidhje me zgjidhjen e problemeve dhe mangesive qe vijne nga qeverisja vendore, sidomos per sa i perket ruajtjes se mjedisit.

Objektivat:

1. Te informoje, ndergjegjesoje dhe aftesoje banoret e fshatit mbi te drejtat dhe mundesite per te vendosur bashkine para pergjegjesise;

3. Te ndergjegjesoje banoret dhe udhetaret dhe te permiresoje situaten e mbrojtjes se mjedisit dhe te pastertise.

Aktivitetet kryesore

Vleresim i situates se mbrojtjes se mjedisit, njohurive dhe problematikave te banoreve te fshatit; Hartimi i raportit me gjetjet dhe analizen; Organizim aktiviteti per ndergjegjesimin e banoreve; Hartimi i peticionit me problemet e komunitetit me mjedisin dhe fillimi i advokimit me 2 takime prane bashkise; Aksionet komunitare; Advokimi i vazhdueshem me mjete vizuale.

Rezultatet e pritshme

Nxitja e reagimit qytetar per te zgjidhur problematiken e ndotjes ne fshatin Hardhi nga komuniteti dhe rritja e kerkeses per llogaridhenie ndaj pushteti vendor;

·         Realizmi i peticionit dhe degjeses nga bashkia qendrore;

·         Banore te informuar dhe te ndergjegjesuar mbi te drejtat e tyre dhe mbrojtjen e mjedisit;

·         Zgjidhja  e problemit të banorëve të fshatit Hardhi, sigurimi i shërbimit te grumbullimit dhe tërheqjes së mbeturinave nga ana e pushtetit vendor.

Përfituesit kryesorë

Banoret dhe mjedisi i fshatit Hardhi dhe te fshatrave perreth

 

 

Organizata Zbatuese: Qerim Elezi
Zona e zbatimit: Bashkia Belsh
Dokumentat: Raport_Mjedisor_Belsh.pdf
Kohëzgjatja: 6 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153