Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

EQGj @Albania – Ekonomia qarkulluese dhe e gjelbër, mundësi për nxitjen e një shoqërie aktive dhe zhvillimin ekonomik në bashkitë Patos dhe Roskovec

Arsyetimi i Propozimit:

EQGj është një model i ri i biznesit që edhe në vendet e zxhvilluara nuk njohet potësisht dhe që promovohet dhe rritet me shpejtësi.

Projekti ynë synon të identifikoj gjendjen jo të mirë lidhur me EQGj në qarkun e Fierit dhe të promovoj idetë dhe zbatimin e EQGj.

Njëkohësisht ne synojmë të nxisim, bizneset, pushtetin vendor dhe atë qendror për të menduar më tepër lidhur me aplikimin e EQGj dhe me krijimin e lehtësirave jo vetëmfiskale lidhur em bizneset që aplikojnë EQGj.

Ky projekt synon nisma advokuese konkrete për ekonominë qarkulluese dhe të gjelbër si model i ri zhvillimi të qëndrueshëm në mbrojtje të mjedisit në bashkëpunim me aktorët lokal si bizneset, qytetarët dhe pushtetin vendor duke krijuar mundësi për rritjen e ekonomive lokale. ASET në bashkëpunim me partnerin lokal ka përzgjedhur qarkun Fier si zonë me potencial për zhvillimin e ekonomisë qarkulluese dhe të gjelbër bazuar në procesin e identifikimit dhe punën e mëparshme të ASET në këtë drejtim.

Qëllimi dhe objektivat specifike:

Qëllimi:

 • Projekti synon rritjen e të kuptuarit e veprimit konkret për ekonominë qarkulluese dhe të gjelbër (EQGj) përmes qasjeve praktike të modeleve në jetën e përditshme të qytetarëve dhe bizneseve. Të identifikoje në qarkun e Fierit biznese me potenciale orientimi drejtë nje ekonomie të gjelbër dhe qarkulluese si dhe të rris informimin në nivel lokal mbi përfitimet e EQGj.

Objektivat kryesore:

 • Së pari, të nxiten dhe promovohen bizneset për të aplikuar ekonominë e gjelbër dhe qarkulluese si dhe të identifikohen të paktën pesë raste biznesesh të cilat mund të aplikojnë parimet e një ekonomie qarkulluese.
 • Së dyti, të nxiten dhe shpërndahen njohuritë për ekonominë e gjelbër dhe qarkulluese tek pushteti vendor dhe tek të rinjtë e shkollave
 • Së treti, të krijohet një set rekomandimesh konkerte për incentivat direkte dhe jo-direkte nga ana e pushtetit vendor për bizneset që aplikojnë parimet e ekonomisë qarkulluese si dhe të informohen të paktën 500 aktorë (individë, biznese, pusheti vendor) mbi përfitimet e ekonomisë së gjelbër/qarkulluese, në nivel lokal.

Aktivitetet kryesore:     

 • Desk research.
 • Takim me përfaqëues të organizatave të shoqërisë civile në nivel lokal.
 • Takim me përfaqësues të gjashtë bashkive të qarkut të Fierit.
 • Takime me biznese lokale që kanë potencial për zbatimin e parimeve të ekonomisë qarkulluese.
 • Përgatitja e rasteve studimore për bizneset e përzgjedhura.
 • Orgaizimi i një konkursi midis shkollave të mesme
 • Panairi promovues.
 • Publikim në media dhe përgatitja e vidjos
 • Botimi online i raportit.

Rezultatet e pritshme:

 • Rritja e njohurive për EQGj tek pushteti vendor, bizneset e zonë dhe të rinjtë
 • Konkursi dhe promovimi i ideve për EQGj
 • Panairi promovues për rritje njohurish dhe promovim binesesh tek qytetarët
 • Publikimi në media dhe vidjo promovuese
 • Promovimi përmes botimit të raportit përfundimtar

Përfituesit kryesorë:

 • Bizneset e qarkut, Pushteti vendor, të rinjtë e qarkut
Organizata Zbatuese: Forumi Shqiptar Social Ekonomik (ASET)
Zona e zbatimit: Bashkia Roskovec, Bashkia Patos
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153