Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Të rinjtë në iniciative

 

Arsyetimi i Propozimit (i përmbledhur)

Te rinje te forumuar , te rinje te punesuar .

Qëllimi dhe objektivat specifike

Krijimi i mundesive te favorshme për perfshirjen e të rinjëve ne rrjedhat ekonomike permes programit të punesimit professional

a)  te lehtesoje nderveprimin ne mes të rinjëve dhe NJVQV që në PBA e tyre, të përfshihen idete dhe te mbeshtetet  rritja e mundesis së formimit profesional të të rinjëve ne zone.

b) te mbeshtese te rinjet ne krijimin e urave te bashkëpunimit me NJVQV ku kjo e fundit të ketë për të përmirësuar nevojat e të rinjëve në krijimin e lehtësimit për punësimin e tyre

c) të ndikojë ne forcimin e politikave të NJVQV që ato të sigurojnë aksesueshmërine dhe zbatueshmerine e kurseve profesionale dhe punesimit brenda territorit të Bashkisë Vau Dejës.

d) NJVQV tu mundësojë sipermarrësve të rinjë dhe vecanerisht atyre të vetëpunësuarit më punësimit profesional qasje me të lehtë në detyrimet financiare gjatë vitit të parë të fillimin e punës , nga NJVQV. 

e) te mbeshtesë të rinjet dhe ti ndergjegjësoj mbi elementet dhe faktet pozitive të ushtrimit të punës profesionale

Aktivitetet kryesore

a)Takime ndërgjegjesimi me të rinjet e 5 Shkollave te Mesme te territorit te Bashkise Vau Dejes dhe prezantimi i projektit .

1.Shkolla e Mesme e Bashkuar,  Pistull

2. Shkolla e Mesme “Nënë Tereza”, Bushat

3. Shkolla e Mesme e Bashkuar  “Imzot Luçjan Avgustini”, Vau Dejes

4. Shkolla e Mesme e Bashkuar,  Mjede

5. Shkolla e Mesme e Bashkuar , Hajmel

b) Punetori 5 ditore me te rinjet mbi rritjen e krimbit të mendafshit ,ne qendren e Artizanet Vau Dejës

c)Takimi informimi rreth benefiteve dhe sfidave te punesimit profesional, ne mes  ekspertave të  punës profesionale si , parukier, elektricist, hidraulik, tezgjha, qendisjeetj  dhe të rinjeve.

d) DITA e KRIMBIT TE MENDAFSHIT. Takim bashkebisedimi me Kryetarin e Bashkisë Vau Dejës me të rinjër , rreth mundesive afatshkurtera apo afatmesme të politikave vendore ne lidhje me  implementimin e  mekanizmave që nxisin punësimin profesionale dhe lehtesitë ekonomike për sipermarrjet e vogla të të rinjëve të vetpunsuar, si një mundesi kjo e rritjes ekonomike për familjet e komunitetit të Bashkisë Vau Dejës dhe uljes se emigrimit të të rinjëve jashtë vendit .

e) Promocion e vizibilitet per aktivitetet

Rezultatet e pritshme

Ndergjegjesimi dhe informimi i 60 të rinjëve ne lidhje me benefitet e financiare dhe profesionale (personale) qe sjell punsimi profesional.

Hedhja e ideve te para në bashkepunim me të rinjët për implementimin në PBA i NJVQV, të cilat kanë për qellim direkte mbeshtetjen e punësmit profesional të të rinjëve ne territorin e Bashkisë Vau Dejës.

Buxhetimi e grande nga NJVQV, per nisma të vetpunësimi profesional  për të rinjeve me ide inovative dhe jo vetem  qe zbatohen ne territorin e Bashkisë Vau Dejës.

Përfituesit kryesorë

-Te rinjet e zones se Bashkise Vau Dejes që duan te punesohen apo vetepunesohen ne pune profesionale .

-Familjet e te rinjeve

-Bizneset private te punes profesionale

-Njesia e vetqeverisjes vendore

 

Organizata Zbatuese: Gratë Artizane, Vau Dejës
Zona e zbatimit: Bashkia Vau Dejës
Kohëzgjatja: 8 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153