Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Dëmtimi i mjedisit nga hedhja e mbeturinave për shkak të mos menaxhimit të tyre nga Njësia Administrative Velçan pjesë e Bashkisë Pogradec.

Titulli i Projektit të Propozuar

Dëmtimi i mjedisit të nga hedhja e mbeturinave për shkak të mos menaxhimit të tyre nga Njësia Administrative Velçan pjesë e Bashkisë Pogradec.

Arsyetimi i Propozimit

Ndërgjegjësimi i banorëve për të bërë të mundur mbrojtjen e mjedisit dhe mos hedhjen e mbetjeve në vende të papërshtatshme e cila sjell si pasojë grumbullimin e mbetjeve edhe përgjatë vijave ujore. Përcjellja e problemit Njesisë Administrative Velçan dhe Bashkisë Pogradec.

Qëllimi dhe objektivat specifike

Ndergjegjësimi i banorve.

Mbrojtja e mjedisit dhe vijave ujore.

Përcjellja e problemit Njesisë Administrative dhe Bashkise Pogradec.

Shtimin e koshave për mbetjet ose caktimi i pikave të përshtatshme për grumbullimin e tyre.

Largimi periodik i mbetjeve nga ana e Njësisë Administrative.

Aktivitetet kryesore

1-Katër tarakime ndërgjegjësuese me banorët e komunitetit

2-Takim me përfaqsues të Njësise Administrative Velçan.

3- Hartimi dhe firmosja nga ana e banorëve të një peticioni drejtuar Njësisë Administrative Velçan dhe Bashkisë Pogradec, për marrjen e masave në lidhje me situatën.

4- Realizimi dhe transmetimi i një kronike në TV lokale për nxjerrjen në pah të problemit, ndërgjegjsimin  e banorve të zones dhe zgjedhjen qe duhet berë nga Njësia Administrative Velçan dhe Bashkia Pogradec.

Rezultatet e pritshme

1-Ndërgjegjësimin e banorëve të komunitetit për hedhjen e mbetjeve në kosha ose pikat e caktuara për të mbrojtur dhe mbajtur pastër mjedisin.

2-Pastrimin e mbetjeve në vatrat e krijuara.

3-Shtimin e koshave dhe pastrimin periodik të tyre nga Njesia Administrative dhe Bashkia.

Përfituesit kryesorë

Banorët e Fshatit. Mjedisi. Turizmi. Njësia Administrative Velçan.

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

6 muaj.

Zona e zbatimit të projektit

Buzahishtë, Njesia Administrative Velcan.

Grupi i punës

Fabiol Rapçe (drejtues projekti), Elona Çela, Saimir Rakipllari, Anxhela Cela( lehtesues), Spartak Dikellari (lehtsues media), Rruzhdi Hymetllari (ekspert mjedisi)

Organizata Zbatuese: Fabiol Rapçe
Zona e zbatimit: Bashkia Pogradec
Kohëzgjatja: 6 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153