Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Komunitetet Qytetare të Energjisë së Rinovueshme (KQE) – Farëzimi dhe aktivizimi për herë të parë në Shqipëri

Titulli i Projektit të Propozuar

Komunitetet Qytetare të Energjisë së Rinovueshme (KQE) – Farëzimi dhe aktivizimi për herë të parë në Shqipëri

Arsyetimi i Propozimit

Pas dekadash pune për të formular politikat e energjisë dhe klimës për një sistem energjie të decentralizuar, demokratik dhe të dekarbonizuar, hapat e ardhshëm për qytetet dhe qytetetarët janë të transformojnë të gjithë metabolizmin e tyre me një qasje neutrale ndaj klimës. Ndërtimi i KQE-ve nënkupton nxitjen e ndërvarësisë midis sektorëve, territoreve, lojtarëve ekonomikë, socialë dhe kulturorë dhe drejtuesve të qyteteve në mënyrë që të ndajnë vlerat dhe mirëqënien në shkallë lokale.

Qëllimi dhe objektivat specifike

Qëllimi i projektit është rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve, strukturave menaxhuese të komunitetit dhe aktorëve politikbërës vendorë përmes:

Ø  Formulimit struktural dhe nxitjen e ngritjes së KQE-ve permës njohurive të marra nga projekti

Ø  Ofrimit të zgjidhjeve teknike dhe hartimin e plan bizneseve sociale sipas koncepteve të reja të KQE-ve me synim uljen e kostove të energjisë në komunitet

Ø  Përkrahjes dhe forcimit të politikave të gjelberta për mjedisin

Ø  Adresimit të hapësirës ligjore dhe rregullatore për KQE-të përmes advokimit për cështjet e të drejtës funksionale të tyre.

Aktivitetet kryesore

1.      Analiza dhe angazhimi i strukturave lokale publike dhe i grupeve sociale të targetuara

2.      Përgatitja e moduleve të trajnimit/workshop-et, publiciteti/marketimi i skemave të KQE-ve

3.      Realizimi i trajnimeve/workshopeve me grupet sociale, OJQ-të dhe grupet e biznesit.

4.      Advokimi për hapësirën ligjore të KQE-ve në tregun e energjisë së rinovueshme

Rezultatet e pritshme

1.      Paketë me njohuri mbi strukturën dhe funksionimin e KQE-ve

2.      Paketë model mbi zgjidhjet teknike dhe plan bizneset sociale sipas koncepteve të reja të KQE-ve

3.      Dokument analitik dhe me propozime mbi hapësirën ligjore dhe rregullatore për KQE-të ne Shqiperi

4.      Plan Veprimi për krijimin e Laboratorit të Inovacionit KQE

5.      Inicim i procesit të advokimit mbi KQE-te dhe arritja e Memorandumit të Mirëkuptimit me Grupin e Interesit

Përfituesit kryesorë

Qytetarët e përfshirë drejtpërdrejtë në aktivitetet e projektit, së bashku me Administratorët dhe anëtarët e Bordeve të Ndërtesave që informohen dhe trajnohen mbi skemat e aplikimit të KQE

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

12 muaj

Zona e zbatimit të projektit

Bashkia Tiranë

Grupi i punës

·         Uarda Koci: Drejtor Programi/ menaxhere projekti

·         Dolora Bejte: financiere

·         Andrian Vaso: ekspert mjedisi & zhvillimi institucional

·         Skerdilajd Anagnosti: ekspert social

·         Valbona Mazreku: eksperte e zhvillimit në komunitet

·         Albert Shira: ekspert për energjinë e rinovueshme

·         Neritan Kariqi: ekspert ligjor dhe plan biznesi social

·         Klesta Seseri: eksperte marketimi & eksperte e mediave

·         Arnold Kajolli: ekspert i rrjeteve sociale, marketimi dixhital

·         Henri Dimo: ekspert dizenjimi

·         Henri Koci: videograf

Përfaqësuesi ligjor (për OJF-të)

Zhuljeta Ndrico

Përfaqësuese e Përgjithshme

Organizata Zbatuese: Shoqata URA
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153