Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Për Tiranën time! - Aktivizim për mjedise natyrore më të mira.

Titulli i Projektit të Propozuar

Për Tiranën time! Aktivizim për mjedise natyrore më të mira

Arsyetimi i Propozimit

Mjediset natyrore përrreth Tiranës kanë problematika të shumta që rriten me frekuentimin në masë të qytetarëve. Mos kujdesja nga pushtetit vendor për këto mjedise dhe mos ndërgjegjësimi i komunitetit lokal dhe jo vetëm po çon në degradimin e mjedisit.

Qëllimi dhe objektivat specifike

Qёllimi i kёtij projekti ёshtё pёrmirёsimi i kushteve dhe standarteve tё ofruara nё mjediset natyrore afёr zonave tё banuara nё Tiranё dhe rritja e angazhimit qytetar nё ruajtjen e mjedisit.

Objektivat:

-           Fuqizimi i tё rinjve dhe aftёsive advokuese pёr forcimin e rolit tё tyre si qytetarё aktivё nё mbrojtje tё mjedisit.

-           Monitorimi i mjediseve natyrore tё frekuentuara nё masё nga qytetarёt pёr tё matur cilёsinё e infrastrukturёs dhe faciliteteve nё tё mirё tё popullsisё dhe mjedisit.

-           Advokim dhe aksione konkrete tё ndёrmarra nё ruajtjen e kёtyre mjediseve dhe zhvillimin e tyre.

Aktivitetet kryesore

1.Përgatitja e Vizibilitetit

2.Monitorim dhe vlerёsimi i mjediseve natyrore - Liqeni i Prushit, Liqeni i Kasharit, Liqeni i Kusit, Liqeni i Fjollёs dhe Liqeni i Bovillёs nё Tiranё

3.Pёrgatitja e njё raporti

4.Trajnim me tё rinjtё e Tiranёs

5.Takim joformal me pushtetin vendor

6.Aktivitet Ndërgjegjësues (pastrimi, vendosja e tabelave informuese, orientuese dhe/ose parandaluese dhe mbjellja e pemёve)

7.Video ndёrgjegjёsuese me mesazhe pozitive nga tё rinjtё

8.Tryezё e rrumbullakёt

9. Shkresë drejtuar pushtetit vendor

Rezultatet e pritshme

Pёrgatitja e 1 raporti, Rritja e kapaciteteve të 40 tё rinjve, 2 aktivitete ndërgjegjësuese pastrimi, Mbjellja e 20 fidanёve 1 video ndёrgjegjёsuese, Advokimi nёpёrmjet tryezёs sё rrumbullakёt

Angazhimi i medias si mjet advokues dhe ndërgjegjësues. Të paktën 1 rekomandim do të merret parasysh nga Bashkia

Përfituesit kryesorë

Komuniteti lokal, Të rinjtë, qytetarët, pushteti vendor

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

11 muaj

Zona e zbatimit të projektit

Bashkia Tiranё - Njёsia Administrative Zall-Bastar,Njёsia Administrative Dajt, Njёsia Administrative Vaqarr,Njёsia Administrative Kashar,Njёsia Administrative Pezё

Grupi i punës

Znj.Armelia Barci, Znj.Irisi Brici, Znj.Isida Mansaku, Z.Sajmir Beqiraj, Z.Gert Selenica, dhe Z.Renato Banushaj

Përfaqësuesi ligjor (për OJF-të)

Armelia Barci

Organizata Zbatuese: People in Focus
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Kohëzgjatja: 11 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153