Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Qyteti i ëndrrave të mia

Titulli i Projektit të Propozuar

“Qyteti i ëndrrave të mia “

Arsyetimi i Propozimit

Mungesa e trajtimit të zgjidhjeve të Qëndrueshme dhe zgjidhjeve Nature Base tek të rinjtë dhe mos marrja pasrasysh e këtyre zgjidhjeve në ndërhyrjet në  urbanistikë në qytetin e Kukësit .

Qëllimi dhe objektivat specifike

OP“Permirsimi i gjendjes se mjedisit ne Kukës duke përdorur Nature Base Solution “OS1”Promovimi i  Nature Base Solution dhe ekonomisë  Qarkulluese përmes ndërgjegjsimit dhe aktiviteteve edukative me  të rinjte” OS2 :”Ndërgjegjësimi i komunitetit për infrastrukturën urbane të qytetit të Kukësit  duke advokuar në Bashki përdorimin e zgjidhjeve të Qëndrueshme dhe Nature Base Solution”

Aktivitetet kryesore

 A.1 Pergatitja e materialeve promovuese banner ,roll-up ,fletepalosje,logo ,bluza per nxenesit ,maska ,stilolapsa me logon e projektit.A2.Zhvillimi i 12 trajnime për 30 maturantë me ekspertet e perzgjedhur

A.3  Hulumtim rreth problematikave të vëzhguara dhe ideim per zgjidhjet e pershtatshme per 3 problemet.

A.4  Realizim i 3 zgjidhjeve Nature Base ne maket dhe 3 videot perkatese.

A.5  4 emisione në radio me ekspertet e përfshire dhe grupin e nxënesve .A.6  Krijimi dhe advokimi në Bashkinë Kukës i nje raporti në në lidhje me nderhyrjet që të duhet të  merren parasysh në  urbanistikë.A.7 Krijimi i Klubit të nxënësve “Nature Base”A .8   Prezantimi i nismes në  5 shkolla të  zonës. A.9  Realizimi i 1  kronike televizive për të promovuar projektin dhe ndergjegjesuar komunitetin dhe institucionet lokale.A.10  Pergatitja e 1  video promocionale për tu trasmetuar ne median lokale TV Kukës A.11 1 aktivitet pastrimi ne kuader te Dites se Tokes për të përfshire pjestarë të komunitetit dhe aktivistëve mjedisorë .A.12 Organizimi i panairit  me punimet e nxenesve se bashku me videot prezantuese ne komunitet me stakeholders te ndryshem. 

Rezultatet e pritshme

 -       R.1  30 Nxënës aktive në veprime në mbrojtje të mjedisit duke përdorur zgjidhjet Nature Base Solution .-       R.2 1 zgjidhje Nature Base e  advokuar në Bashki  për tu marrë parasysh nnga bashkia në planet rregullues .-       R.3  1 raport  rreth zgjidhjeve Nature Base Solution që jane të përshtatshme për qytetin Kukës.-       R.4  600 nxënës të ndërgjegjësuar për të për të mbrojtur mjedisin duke përdorur Nature Base Solution.-       R5. 1 zgjidhje Nature Base e miratuar në Bashkinë Kukës per tu ndjekur gjate nderhyrjeve ne qytet .
 

Nxënës të gjimnazit ,prindër ,mësues ,komuniteti,nxënës të shkollave në  zonat rurale ,institucionet vendore.

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

8 muaj

Zona e zbatimit të projektit

Bashkia Kukës

Grupi i punës

Anxhela Gjana ,Erjona Todaj ,Anila Braha ,Jonida Cengu ,Jonida Toda, Bukurosh Onuzi

Përfaqësuesi ligjor (për OJF-të)

Grup informal :Anxhela Gjana

Partnerët në projekt

Gjimnazi “Havzi Nela” ,American Corner

Organizata Zbatuese: Grupi Informal Kukës
Zona e zbatimit: Bashkia Kukës
Kohëzgjatja: 8 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153