Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Rrugë të sigurta për fëmijët, të rinjtë dhe të moshuarit në qytetin e Selenicës, Vlorës dhe njësitë e saj administrative

Titulli i Projektit të Propozuar

Rruge te sigurta per Femijet, te rinjte dhe te moshuarit ne qytetin e Selenices, Vlores dhe njesite e saj administrative

Arsyetimi i Propozimit

Ky projekt synon permiresimin e situates aktuale qe lidhet me infrastrukturen sinjalistike rrugore dhe rrjedhimisht uljen e aksidenteve rrugore ne qytetin e Vlores dhe Selenices qe vijne per shkak te mungeses se sinjalistikes dhe mungeses se informimit dhe ndergjegjesimit te qytetareve per rrespektimin e rregullave te qarkullimit rrugor. Per te arritur kete objektiv do te angazhohen ne aksione konkrete ne terren dy grupe te rinjsh 15 te rinj nga Bashkia Vlore dhe 20 te rinj nga Bashkia Selenice. Te rinjte gjithashtu do te avokojne ne Bashkite e tyre per ti bere Bashkite te reagojne per situaten alarmante te aksidenteve duke persmiresuar/vendosur sinjalistike/vija te bardha dhe tabela aty ku mungojne dhe zevendesuar aty ku duhen zevendesuar sidomos aty ku ndodhen kopeshtet, shkollat dhe institucionet qe frekuentohen nga mosha e trete/te moshuarit

Qëllimi dhe objektivat specifike

Qellimi: Permiresimi i sinjalistikes rrugore nepermjet Avokimit ne Bashkine Vlore dhe Selenice

OS1: Angazhimi i te rinjve ne aksion konkret per vendosjen e sinjalistikes rrugore

OS2: Permiresimi dhe rritja e cilesise se sherbimeve per qytetaret/perdoruesit e rruges nga Bashkia Vlore dhe Selenice

Aktivitetet kryesore

Aktivitetet kryesore qe do zhvillohen pergjate ketij projekti jane:

·         Inisiativa Avokuese ne Bashkite Vlore dhe Selenice

·         Inisiativa konkrete ne terren (lyerje vizash te bardha, vendosje tabelash)

·         Inisiativa ndergjegjesuese ne terren

·         Rritja e kapaciteteve te rinjve (qytetari aktive, leadershio, te drejtat e njeriut, Avokim etj)

·         Kamp Veror – Kampi i te drejtave te njeriut

Rezultatet e pritshme

R1: Ne te pakten 25 akse rrugore vendosen viza te bardha dhe 20 tabela jane vendosur ne total

R2: Te pakten 1500 femije/te rinj edukohen/ndergjegjesohen ne lidhje me respektimin e rregullave te qarkullimit

R3: 73 Te rinj marrin pjese ne kampin veror – kampi i te drejtave

Përfituesit kryesorë

1500 femije/te rinj qe marrin informacion ne lidhje me rregullat e qarkullimit rrugor

73 te rinj ju rriten kapacitetet ne lidhje me qytetarine aktive, te drejtat e njeriut, avokimin, leadership etj

211.000 perdorues te rruges te qytetit te Vlores dhe 16000 te qytetit te Selenices do perfitojne nga permiresimi i cilesise se sinjalistikes rrugore

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

10 muaj

Zona e zbatimit të projektit

Bashkia Vlore & Bashkia Selenice

Grupi i punës

Koordinatori i projektit – Dorina Arapaj

Experti rrugor

2 grupet e te rinjve (35 ne total)

Përfaqësuesi ligjor (për OJF-të)

Hazbi Tepelena

Organizata Zbatuese: Me komunitetin per Ndryshim
Zona e zbatimit: Bashkia Vlorë
Kohëzgjatja: 10 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153