Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Të njohim Bulqizën duke e mbrojtur mjedisin

Titulli i Projektit të Propozuar

Të njohim Bulqizën duke e mbrojtur mjedisin

Arsyetimi i Propozimit

Duke vlerësuar rëndësinë e një mjedisi të pastër, për të zhvilluar ekonominë dhe një jetesë të shëndetshme, u pa e nevojshme realizimi i një ndërhyrje me bazë ruajtjen dhe promovimin e mjedisit pa mbetje në potencialet turistike në Bashkinë Bulqizë.

Qëllimi dhe objektivat specifike

Qëllimi i projektit: Të kontribuojmë në ruajtjen dhe promovimin e mjedisit në Bashkinë Bulqizë përmes nxitjes së angazhimit qytetar dhe komunitetit të biznesit mbi cështjet e turizmit natyror

 

Objektiv 1: Të ushtrojmë presion përmbajtësor në Bashkinë Bulqizë duke angazhuar qytetarët, sipërmarrësit, specialistët e fushave të ndryshme në procesin e vizionimit dhe planifikimit të mbrojtes së mjedisit

Objektiv 2: Të valorizojmë dhe të mbrojmë mjedisin në Bashkinë Bulqizë përmes konceptimit dhe realizimit të tre produkteve të turizmit natyror

Aktivitetet kryesore

·         1. Identifikimi në terren i zonave me potencial turistik ku mjedisi është i ndotur / dëmtuar.

·         2. Një takim mes aktorëve, specialistëve te fushës së mjedisit dhe turizmit, bizneseve dhe përfaqësues nga Pushteti Lokal

·         3. Hartimi dhe krijimi i një pakete informuese për operatorët turistikë

·         4. Një takim mes aktorëve, specialistëve te fushës së mjedisit dhe turizmit, bizneseve dhe përfaqësues nga Pushteti Lokal .

·         5. Shënjimi i një shtegu, pastrimi I shtegut dhe vendosja e tabelave sensibilizuese për mbrojten e mjedisit me aktivistë dhe të rinj.

·         6. Një takim mes aktorëve, specialistëve te fushës së mjedisit dhe turizmit, bizneseve dhe përfaqësues nga Pushteti Lokal

·         7. Promovimi i projektit \ Vizibiliteti

 

Rezultatet e pritshme

·         Grupi i qytetarëve, sipërmarrësve dhe specialistëve bashkarisht hartojnë dhe prezantojnë pranë Bashkisë Bulqizë një draft propozim me kërkesa dhe masa të problematikave për mbrojtjen e mjedisit

·         Tre produkte të turizmit të natyrës konceptohen dhe realizohen , përkatësisht:  1) Shënjimi I një shtegu malor  2) Fushatë promovuese e natyrës së bukur të Bashkisë Bulqizë  3) Paketë informuese për operatorët turistik

·         Rritja e ndjeshmërisë dhe ndërgjegjësimi qytetar ndaj vlerave të mjedisit dhe mbrojtjes së tij përmes valorizimit të tij .

  • Angazhimi i Pushtetit Lokal në pastrimin e një atraksioni turistik dhe zgjidhjen e një problematike të identifikuar gjatë takimeve mes aktorëve

Përfituesit kryesorë

Komuniteti i bizneseve, Bashkia Bulqizë, Operatorët turistikë, Të rinjtë, Banorët e Bashkisë Bulqizë

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

9 Muaj

Zona e zbatimit të projektit

Bashkia Bulqizë

Grupi i punës

·         Riges Beqiri – Koordinator Projekti

·         Alketa Ali - Ekonomiste

·         Flutura Xhafa – Eksperte Mjedisi

·         Xhuliana Jakimi – Ekspert Multimedia

·         Bergi Agalliu – Ekspert Turizmi

Organizata Zbatuese: Shoqata e Natyrës dhe Turizmit Bulqizë
Zona e zbatimit: Bashkia Bulqizë
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153