Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

MANUAL - PËR NJË SHËRBIM CILËSOR SOCIAL PËR TË RINJTË DHE EMIGRANTËT E RI-KTHYER

MANUAL - PËR NJË SHËRBIM CILËSOR SOCIAL PËR TË RINJTË DHE EMIGRANTËT E RI-KTHYER

Ky manual paraqet paketën e shërbimeve sociale ad-hoc. Në këtë paketë shërbimesh ad-hoc paraqitet e qartë një njohje më e gjërë e kompetencave, kordinimi cross-sektorial, procedurat e kominikimit, menaxhim i rasteve dhe planet e veprimit (paketa ad-hoc e lehtesimit) si dhe Start-up biznes. Kjo paketë do të ketë në qendër jo vetëm përmirësimin e kushteve të të rikthyerve nga emigracioni, sidomos të rinjve, por do t’u shërbeje edhe të rinjve të tjerë.

MANUAL - PËR NJË SHËRBIM CILËSOR SOCIAL PËR TË RINJTË DHE EMIGRANTËT E RI-KTHYER

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153