Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

RAPORT - PROBLEMATIKAT RINORE EDHE INFORMACIONI PËR AKTIVITETET E QEVERISJES LOKALE BASHKIA MALLAKASTËR

RAPORT - PROBLEMATIKAT RINORE EDHE INFORMACIONI PËR AKTIVITETET E QEVERISJES LOKALE BASHKIA MALLAKASTËR

Ky studim ka në fokus të rinjtë e BashkisëMallakastër, dhe synon të njoh më shumë informacionin dhe dijet që të rinjtë kanë për pushtetin lokal. Si dhe të sjell një pamje më të qartë të lidhjes dhe ndërveprimit të pushteti lokal, me të rinjtë e kësaj zone. Studimi është bërë nga Qëndra Rinore “Epoka e Re” Fier në kuadër të projektit Komisioni Këshëllimor Rinor Mallakastër “Të rinjtë veprojnë” financuar nga Programi Lëviz Albania. Synimi i studimit është që të sjell informacion të saktë e të drejtpërdrejtë, të krijoj një tablo sa më të qartë të situatës, me qëllim që Projekti të shtrihet mbi një teren të qëndrueshem informacioni edhe të lehtësoj implementimin e tij, dukue u bërë sa më produktiv e duke dhënë rezultate të prekshme. Në bazë të këtij studimi, implementuesit e Projektit do të njohin të gjitha difektet dhe dobësitë e kësaj lidhje dyfishe “Rini – Pushtet Lokal” në Bashkinë e Mallakastres. Por ne shpresojmë që rezultatet e këtij studimi të kenë një dobishmëri më të gjerë. Tabloja e ralitetit që ky studim sjell, pikat e dobëta dhe problematikat që ai reflekton, shpresojmë ti hyn në punë edhe institucioneve të pushtetit lokal, institucioneve e organeve të tjera qeveritare, organizatave të tjera jofitimprurse që veprojnë në këtë bashki, dhe mbi të gjitha vetë komunitetit që jeton në këtë Bashki. Studimi shtrihet mbi të gjithë BashkinëMallakaster, duke ju referuar ndarjes së re administrative të ndodhur në vitin 2015. Ai shtrihet në të nënta Njësitë Administrative tëMallakasterit duke respektuar peshën specifike që mbartë secila nga ato mbi popullsinë. Studimi ndahet në katër grupmosha duke respektuar me korrektësi secilen prej tyre në përfaqësim. Gjithashtu ky studim respekton barazinë gjinore, duke i dhënë secilës gjini një peshë të barabartë, 50% vajza edhe 50% djem.

RAPORT - PROBLEMATIKAT RINORE EDHE INFORMACIONI PËR AKTIVITETET E QEVERISJES LOKALE BASHKIA MALLAKASTËR

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153