Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

RAPORT – VLERESIMI TEMATIK I LIGJIT 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”

RAPORT – VLERESIMI TEMATIK I LIGJIT 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”

Ne fokus te ketij monitorimi tematik, icili realizohet per here te pare bazuar ne legjitimitetin qe cak.ton ligji ri 139/2015 "Per veteqeverisjen vendore",eshte transparenca me publil'UO dhe funksioni vendimarres i keshiJlit bashkiak. Administrata e Bashkise, si nje organ icentralizuar monokratik , qe drejtohet nga kryetari ibashkise, nuk eshte objekt i drejtperdrejte monitorimi/vleresimi.

lNFOÇIP ka perllogariturnivelin e zbatueshmerise re dispozitave qeperman Kreu VI "Transparenca, Konsultimi dhe Pjesemarrja qytetare" i ligjit 139/2015. Pilotimi i ketij vleresimi te pare tematik eshte here ne bashkite Tirane Kamez dhe Vore. Te treja bashkite kane tipologji te ndryshme si ne terma te popullates ashtu edhe te konfigurimit politik. Ato jane te treja pjese e Qarkut Tirane. Nenet 15-20 qe permban Kreu VI jane vleresuar te gjitha,permes metodes PROAKTIV (shih metodologjia) duke identifikuar te dispozitat dhe indikatoret e kuantifikueshem. Rezultatet e perllogaritjes se nivelit

re zbatueshmerise se dispozitave te Kreut VI vizualizohen grafikisht per te treja bashkite.

Ne kuader te ketih studimi, INFO<;IP ka here dhe nje vleresim te dyte tematik lidhur me procesin vendimarres te realizuar ne periudhen nentor 2016-Nentor 2017. Konkretisht, objekt vleresimi ne kete ushtrim kompleks jane modalitetet e diskutimit paraprak  (me publikun), votimit, shpalljes dhe

hyrjes nefuqi te vendimeve te Keshi llit Bashkiak. Pjesa derrmuese e dispozitave qe mat ky vleresim

idyte gjenden ne Kreun IX te ligjit 139/2015. Te gjitha nenet ne kete Kre'jane vleresuar permes teknikes se analizes ligjore, duke kontrastuar te dhenat e sjella nga terreni me parashikimet ligjore ne fuqi. Zbatimi i dispozitave qe permbajne nenet e Keut IX eshte gjithashtu kusht juridik per te garantuar vendimarrje transparente, pjesemarrje te publikut ne procesin vendimarres si dhe akses te publikut. ne legjislacionin vendor (njohje efektive me aktet e Keshillit Bashkiak).

Identifikimi dhe veyimi paraprak i dispozitave qe permbajne nenet ne fjale, me synim matjen e tyre realizohet per here te pare. Ajo mbart limitime pork a potencial te larte per t'u zhvilluar me tej nga aktore te tjere te interesuar ne perllogaritjen objektive te zbatimit te ligjeve apo dispozitave te veyanta qe jane objekt i punes se tyre ne nivel te qeverisjes vendore. Metoda "copton" nenet ne paragrafe, pastaj ideuti:fikon paragrafet e matshem te cilet i "thyen"ne dispozita (urdherime konkrete singulare). Me tej dispozitat "perthyen "ne indikatore te matshem. Paragrafet qe afinnojne parime nuk maten ne kuader te Metodes PROAKTIV. Rezultatet e matjes per ydo nivel, agregohen ne perqindje per te dhene ne finale nje shumatore qe synon te ofroje nje vlere ne perqindje te nivelit te zbatimit te nenit qe eshte marre nen vleresim. Metoda e perdorur synon te gjeneroje te dhena per zbatimin e ligjit (ne dy blloqet tematike te perzgjedhura) dhe jo domosdoshmerisht per nivelin e zbatueshmerise se ligjit nga keshillat bashkiake ve e ve, edhe pse kjo nuk perjashtohet per nga vete lloji imatjes.

RAPORT – VLERESIMI TEMATIK I LIGJIT 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153