Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Bordet e projektit LevizAlbania

Projekti LevizAlbania drejtohet nga dy borde të cilët operojnë në fusha shumë specifike, qëllimi kryesor i të cilëve është qasja sa më profesionale dhe vizionare me ecurinë dhe impaktin e projektit LevizAlbania.

Bordi Këshillimor

Drejtimi dhe strategjia e LevizAlbania ndihmohen/mbështeten nga Bordi Këshillimor. Rolet kryesore të tij janë: Dhënia e udhëzimeve dhe rekomandimeve strategjike, operacionale, si edhe qasjet metodologjike të instrumentave të LevizAlbania Këshillimi mbi qëllimet apo objektivat tematike dhe shtrirjen gjeografike të projektit Shqyrtimi dhe analizimi i planit vjetor të veprimit të projektit dhe rezultateve të tij Rishikimi i dokumentave strategjikë si dhe i raporteve vjetore

Bordi i Granteve

Është organi më i lartë vendimmarrës i projektit LevizAlbania për miratimin e drejtimeve të thirrjeve për aplikime, kualifikimin e projekt propozimeve fituese dhe disbursimin e granteve. Bordi i Granteve operon sipas kuadrit strategjik të përcaktuar në Planet Vjetore të Veprimit të LevizAlbania. Vendimmarrja në Bordin e Granteve është konsensuale dhe e bazuar në kriteret e vleresimit të aplikimeve të miratuara nga Konsorciumi i LevizAlbania dhe Ambasada Zvicerane. Bordi i Granteve përbëhet nga pesë anëtarë: Dy anëtarë të konsorciumit të LevizAlbania Tre përfaqësues nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia Përfaqësuesi i Ambasadës Zvicerane (vëzhgues) Bordi i Granteve drejtohet nga Drejtori Ekzekutiv i Fondacionit “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, i cili është dhe drejtues i Konsorciumit të LevizAlbania. Përfaqësuesit nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia janë ekspertë me njohuri në fushat e shoqërisë civile, qeverisjes së mirë dhe medias. Anëtarët të Bordit të Granteve përzgjidhen midis një paneli ekspertësh të miratuar nga Konsorciumi i LevizAlbania dhe Ambasada Zvicerane në Shqipëri.

Anetarët e Bordit të Granteve janë:

 

Andi DOBRUSHI – Drejtor Ekzekutiv i OSFA

Kryetar i Bordit të Granteve

Venera HAJRULLAHU

Ish Drejtore Ekzekutive e Fondacionit Kosovar për Shoqërine Civile (Kosovë)

Anëtare e Bordit të Granteve

Jehona GJURGJEALA

Drejtore Ekzekutive e Organizates "TOKA" (Kosovë)

Anëtare e Bordit të Granteve

Edlira KASAJ

Ish Drejtore Ekzekutive e Qendres per Inovacion "PROTIK"

Anëtare e Bordit të Granteve

Armand MERO – Gazetar – Zëri i Amerikës

Anëtar i Bordit të Granteve

Nazim RASHIDI – Gazetar/Media (Maqedonia e Veriut)

Anëtar i Bordit të Granteve 

Thirrja për aplikime  NR.9

Thirrja për aplikime
NR.9

APLIKIMET JANË MBYLLUR
Reagim i shpejtë

Reagim i shpejtë

APLIKIMET JANË MBYLLUR
Nisma të Mbështetura

Nisma të Mbështetura

Më shumë
Projekte Strategjike

Projekte Strategjike

Më shumë

Qendra LevizAlbania është një organizatë e pavarur shqiptare e cila duke filluar nga data 1.10.2023 ushtron aktivitetin e saj me vete, jo më me mbështetjen e Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC); çdo veprim apo sjellje e Qendrës LevizAlbania është përgjegjësi vetëm e saj, dhe çdo detyrim lidhur me të i ngarkohet asaj.

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153