Bordet e projektit LevizAlbania

Projekti LevizAlbania drejtohet nga dy borde të cilët operojnë në fusha shumë specifike, qëllimi kryesor i të cilëve është qasja sa më profesionale dhe vizionare me ecurinë dhe impaktin e projektit LevizAlbania.

Bordi Këshillimor

Drejtimi dhe strategjia e LevizAlbania ndihmohen/mbështeten nga Bordi Këshillimor. Rolet kryesore të tij janë: Dhënia e udhëzimeve dhe rekomandimeve strategjike, operacionale, si edhe qasjet metodologjike të instrumentave të LevizAlbania Këshillimi mbi qëllimet apo objektivat tematike dhe shtrirjen gjeografike të projektit Shqyrtimi dhe analizimi i planit vjetor të veprimit të projektit dhe rezultateve të tij Rishikimi i dokumentave strategjikë si dhe i raporteve vjetore

Bordi i Granteve

Është organi më i lartë vendimmarrës i projektit LevizAlbania për miratimin e drejtimeve të thirrjeve për aplikime, kualifikimin e projekt propozimeve fituese dhe disbursimin e granteve. Bordi i Granteve operon sipas kuadrit strategjik të përcaktuar në Planet Vjetore të Veprimit të LevizAlbania. Vendimmarrja në Bordin e Granteve është konsensuale dhe e bazuar në kriteret e vleresimit të aplikimeve të miratuara nga Konsorciumi i LevizAlbania dhe Ambasada Zvicerane. Bordi i Granteve përbëhet nga pesë anëtarë: Dy anëtarë të konsorciumit të LevizAlbania Tre përfaqësues nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia Përfaqësuesi i Ambasadës Zvicerane (vëzhgues) Bordi i Granteve drejtohet nga Drejtori Ekzekutiv i Fondacionit “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, i cili është dhe drejtues i Konsorciumit të LevizAlbania. Përfaqësuesit nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia janë ekspertë me njohuri në fushat e shoqërisë civile, qeverisjes së mirë dhe medias. Anëtarët të Bordit të Granteve përzgjidhen midis një paneli ekspertësh të miratuar nga Konsorciumi i LevizAlbania dhe Ambasada Zvicerane në Shqipëri.

Anetarët e Bordit të Granteve janë:

 

Andi DOBRUSHI – Drejtor Ekzekutiv i OSFA

Kryetar i Bordit të Granteve

Venera HAJRULLAHU

Ish Drejtore Ekzekutive e Fondacionit Kosovar për Shoqërine Civile (Kosovë)

Anëtare e Bordit të Granteve

Jehona GJURGJEALA

Drejtore Ekzekutive e Organizates "TOKA" (Kosovë)

Anëtare e Bordit të Granteve

Edlira KASAJ

Ish Drejtore Ekzekutive e Qendres per Inovacion "PROTIK"

Anëtare e Bordit të Granteve

Armand MERO – Gazetar – Zëri i Amerikës

Anëtar i Bordit të Granteve

Nazim RASHIDI – Gazetar/Media (Maqedonia e Veriut)

Anëtar i Bordit të Granteve 

Thirrja për aplikime

Nr.7

Apliko

Reagim i shpejtë

Apliko

Projekte të financuara nga Lëviz Albania

Kliko për të parë më shumë

Një projekt që synon të ketë një efekt katalizator për demokracinë vendore në Shqiperi

Ky projekt zbatohet nga konsorciumi i organizatave: