REAGIMI I SHPEJTË

Cover RR Fushata 

 Instrumenti

“REAGIMI I SHPEJTË“

 

LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, i zbatuar nga një konsorcium i tre organizatave shqiptare, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Co-Plan, dhe Partnerët Shqipëri, që inkurajon organizatat e shoqërisë civile që punojnë në komunitet, organizata të reja, individët dhe grupimet e tyre të aplikojnë, me ide dhe nisma konkrete që synojnë të ndryshojnë nivelin e demokracisë vendore, përmirësojnë qeverisjen lokale, rrisin transparencën, llogaridhënien, promovojnë dhe mbështesin përfshirjen në vendimmarrje. LevizAlbania mbështet aktorët e shoqërisë civile në të gjithë vendin, duke inkurajuar përfshirjen e grave dhe të rinjve, si dhe mobilizimin e komuniteteve, në zona urbane dhe rurale.

LevizAlbania operon përmes disa instrumentave të grantdhënies në mbështetje të aktorëve të shoqërisë civile. “Reagimi i Shpejtë” është instrumenti mbështestës që qëndron i hapur përgjatë gjithë vitit dhe i ofron aktorëve të shoqërisë civile, individëve dhe grupimeve të tyre mundësinë të luajnë një rol aktiv në çështje apo kauza që rrezikojnë të humbasin ose asimilohen prej faktorit kohë, apo dhe mungesës së formës së shpejtë të reagimit si përgjigje ndaj këtyre çështjeve dhe kauzave.

Aplikimi në instrumentin Reagimi i Shpejtë bëhet vetëm në versionin online duke klikuar faqen e internetit www.levizalbania.al dhe më pas kutinë e vendosur në mesin e faqes të titulluar “Reagimi  i Shpejtë“.

LevizAlbania ka vënë në dispocion të gjithë aktorëve të shoqërisë civile që shprehin vullnetin për tu angazhuar përmes nismave konkrete, një formë aplikimi online, të shpejtë dhe të thjeshtë, me qëllim krijimin e një mjedisi mundësues për të ofruar mbështetje imediate për çështje të shpjeta dhe urgjente.

Ështe e RËNDËSISHME që përpara se të aplikoni të lexoni me shumë kujdes “Udhëzuesin e instrumentit Reagimi Shpejtë“ link më poshtë, brenda të cilit janë të shpjeguara në hollësi të gjitha hapat, procedurat, termat kohorë dhe financiar të instrumentit “Reagimi i Shpejtë“.

 

CILAT JANË RASTET KUR MUND TË APLIKONI PËR “REAGIMIN E SHPEJTË”?

Ky instrument është projektuar për ato raste në të cilat nevojitet një reagim i shpejtë i grupeve të interesit, aktorëve të shoqërisë civile dhe individëve apo dhe grupeve informale, kur për çështje apo problematika të caktuara nuk ka kohë të mjaftueshme për të vepruar përmes procedurës standarte të LevizAlbania sikundër janë “Thirrjet për Aplikime” apo “Thirrjet për Aplikime për Grante Strategjike“.

Projekti e vlerëson forcën e reagimit qytetar tepër vendimtare për procesin e konsolidimit të demokracisë vendore dhe për rrjedhoje ka krijuar të gjitha hapësirat përmes instrumentave të tij për të mbëshetur iniciativat qytetarë apo të organizatave të shoqërisë civile për të ndikuar pozitivisht në forcimin e demokracisë vendore dhe përmirësimin e qeverisjes në nivel vendor, në çdo periudhe të vitit.

 

KUSH MUND TË APLIKOJË NË KËTË INSTRUMENT?

Në instrumentin “Reagimi i Shpejtë“ mund të aplikojnë organizatat e shoqërisë civile, individët, grupimet e tyre, levizjet qytetare, organizatat e grave, grupet akademike, grupet e margjinaluzara, të rinjtë dhe grupimet e tyre.

 

KUR MUND TË APLIKOSH PËR “REAGIMIN E SHPEJTË”?

Kur nevoja për të vepruar është e menjëhershme për çështje apo kauza që lidhen me qeverisjen vendore dhe që kërkojnë një reagim të shpejtë nga grupet e interesit, qytetarët apo organizatat e shoqërisë civile. “Reagimi i Shpejtë“ synon të rrisë ndikimin qytetar mbi çështje, kauza, problematika në nivel vendor duke mbështetur aktivitete të formave si: Fushata advokimi, fushata lobimi me impakt konkret dhe të shpejtë, fushata reagimi, peticionet, nismat qytetare, forma të ndryshme të ngritjes së zërit qytetar, etj. Çështjet apo kauzat për të cilat mund të kërkohet mbështetja përmes “Reagimit të Shpejtë“ duhet të lidhen në mënyrë integrale me qëllimet dhe objektivat bazë të projektit “LevizAlbania – Për një demokraci të fortë vendore“.

 

CILI ËSHTË LIMITI I FINANCIMIT?

Për instrumentin “Reagimi i Shpejtë” limiti maksimal i financimit është 15,000 franga zvicerane. Për të mbështetur nisma që gjenerohen nga aktorët e shoqërisë civile dhe qytetarët dhe që në fokusin e tyre kryesorë kanë përmirësimin e qeverisjes lokale dhe forcimin e demokracisë vendore, mbështetja financiare për “Reagimin e Shpejtë” nuk është e përcaktuar specifikisht, por aplikantët dhe grupet e intersuara mund të kërkojnë mbështetje financiare që nis nga 3000 Franga Zvicerane (CHF) deri në 15,000 Franga Zvicerane (CHF)

Shembull: Një grupim qytetarësh mund të kërkojnë mbëshetje në instrumentin reagimi i shpejtë për të inicuar një fushatë për nisma qytetare, dhe kërkojnë buxhetin e nevojshëm për realizimin e broshurave informuese, organizimin e takimeve, përgatitjen materialeve për grumbullimin e firmave apo expertizën e një profesionisti të legjislacionit dhe kauzës. Për këtë grupimi qytetar kërkon një mbështetje financiare prej 3000 CHF (franga zvicerane).

 

CILI ËSHTË FORMATI DHE PROCEDURA?

Duke vlerësuar të rëndësishëm formën e shepjtë të reagimit të organizatave të shoqërisë civile, individëve apo grupimeve informale për çështje apo kauza që faktori kohë mund ti bëjë të humbasin, LevizAlbania ka mundësuar formatin e aplikimit online përmes të cilit aplikimin tuaj mund ta dërgoni nga kompjuteri, tableta apo aparati celular duke plotësuar fushat boshe të cilat kanë emërtimet përkatëse ku LevizAlbania ju kërkon informacionin e nevojshëm mbi problemin apo çështjen e identifikuar, apo detejaet e tjera që shërbejnë për të mbështetur iniciativën tuaj. Në fund të kësaj faqeje gjendët butoni “APLIKO” i cili ju drejton në formatin e aplikimit “Reagimi Shpejtë”.

 

KUR E MERRNI PËRGJIGJIEN E APLIKIMIT TUAJ?

LevizAlbania angazhohet që brenda 10 ditëve (ditë pune) t’ju kthejë njw përgjigje definitive pozitive/negative, mbi aplikimin tuaj, nëse aplikimi juaj është i bazuar në një kauzë apo çështje konkrete dhe në përputhje me rregullat dhe procedurat e projektit LevizAlbania. Vlerësimi përfundimtar i aplikimit tuaj merret nga Konsrociumi që zbaton projektin LevizAlbania.

LEXO: UDHËZUESIN PËR APLIKIME NË INSTRUMENTIN REAGIMI SHPEJTË

 

  APLIKO